شماره تماس پرستاران دفتر تهران:

  • 09352203041
  • 09352203042
  • 09352203043

شماره تماس دفتر پرستاری:

  • 021-88520399
  • 021-88179165
  • 021-88520397

ایمیل پرستاری

  • nursing@zistdaru.ir

فرم ثبت عوارض جانبی